Algemene Voorwaarden van Stukadoor Centrum

  1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Stukadoor Centrum: de eenmanszaak of vennootschap onder firma die de website exploiteert en de diensten levert; b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Stukadoor Centrum en/of de website bezoekt; c. diensten: de diensten die door Stukadoor Centrum worden aangeboden, waaronder stukadoorswerkzaamheden; d. website: de website van Stukadoor Centrum, te bereiken via https://stukadoorcentrum.nl/

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stukadoor Centrum en de klant, alsmede op het gebruik van de website en de diensten die via de website worden aangeboden.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Stukadoor Centrum en de klant zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen die de nietige of vernietigde bepaling vervangt en die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

  1. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Stukadoor Centrum zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een overeenkomst tussen Stukadoor Centrum en de klant komt tot stand op het moment dat Stukadoor Centrum een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel door aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden.

  1. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen van de diensten van Stukadoor Centrum zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is Stukadoor Centrum gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Stukadoor Centrum is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

5.2 Stukadoor Centrum is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade, die de klant lijdt als gevolg van de uitvoering van de diensten door Stukadoor Centrum.

5.3 De aansprakelijkheid van Stukadoor Centrum voor directe schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het bedrag dat Stukadoor Centrum voor de desbetreffende overeenkomst in rekening heeft gebracht.

5.4 Stukadoor Centrum is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stakingen, ziekte van personeel, oorlog, oproer, natuurrampen en andere van buiten komende oorzaken.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de diensten berusten bij Stukadoor Centrum of diens licentiegevers.

6.2 Het is de klant niet toegestaan om de inhoud van de website en/of de diensten te verveelvoudigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stukadoor Centrum.

  1. Klachten

7.1 Klachten over de dienstverlening van Stukadoor Centrum dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk aan Stukadoor Centrum te worden gemeld.

7.2 Stukadoor Centrum zal de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en de klant hiervan op de hoogte stellen.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen Stukadoor Centrum en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg, tenzij partijen gezamenlijk besluiten om het geschil aan een andere instantie voor te leggen.

Dit zijn de algemene voorwaarden die je kunt gebruiken voor een website van een stukadoor. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden algemeen zijn en dat je ze mogelijk moet aanpassen om te voldoen aan specifieke wet- en regelgeving in jouw land of regio. Raadpleeg daarom altijd een jurist voor advies op maat.